БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ (ББКЕ)
» доброволна неправителствена организация
» защитава интересите на работодателите в енергетиката
» учредена е на 12.05.1992 година и регистрирана в съда на 05.02.1993 година
» колективен член на Българска Стопанска Камара - Съюз на българския бизнес(БСК)

УС е определил критерии за приемане на членове в ББКЕ:
1. Основно предмета на дейност да бъде насочен в енергетиката и нейните подотрасли.
2. Поръчителство от 3 фирми, членове на ББКЕ.
3. Декларация от кандидатите, че приемат Устава на ББКЕ.
4. Референции от фирми.
5. Ръководството на фирмата или упълномощеното от него лице трябва да бъде правоспособно в областта на енергетиката.
6. Попълнена молба за членство по образец.
» изтеглете молба за членство от тук  (като WORD документ - 28.2 kB)
Решението за членството в ББКЕ се взема от членовете на УС с квалифицирано мнозинство.