Управителният Съвет e определил следните критерии за приемане на нови членове в Българската Браншова Камара на Енергетиците:

1. Основно предмета на дейност да бъде насочен в енергетиката и нейните отрасли.

2. Поръчителство от 3 фирми, членове на ББКЕ.

3. Декларация от кандидатите, че приемат Устава на ББКЕ.

4. Референции от фирми.

5. На новоучредени фирми, свързани с енергетиката, изискванията по т.1 до т.4 не се вземат под внимание. Решението за членството в ББКЕ се взема от членовете на УС с квалифицирано мнозинство.

6. Ръководството на фирмата или упълномощеното от него лице трябва да бъде правоспособно в областта на енергетиката.

7. Попълнена молба за членство по образец.
     » образецът може да изтеглите от тук  (като word документ - 28.2 кВ)

Членовете на ББКЕ могат да превеждат членския си внос по сметка:
ОББ - АД, клон "Княгиня Мария Луиза",
София, бул. "Мария Луиза" № 70
IBAN:  BG 03 UBBS 84231010909210
BIC:  UBBS BG SF