БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ (ББКЕ)
» доброволна неправителствена организация
» защитава интересите на работодателите в енергетиката
» учредена е на 12.05.1992 година и регистрирана в съда на 05.02.1993 година
» колективен член на Българска Стопанска Камара (БСК)

Дейност:
» работи в съответствие с устава и принципите на МОТ
» работи в рамките на законите на страната и ратифицираните международни конвенции
» представител е на работодателите в тристранния съвет за сътрудничество
» обединява дружества в енергетиката

ББКЕ обединява осем секции:
1. Атомна енергетика.
2. Енергопроизводство.
3. НЕК и Водно електрически централи.
4. Пренос на електрическа енергия.
5. Електроразпределение.
6. Топлофикация.
7. Електроизграждане.
8. Ремонт и модернизация. Ефективно използуване на енергийните ресурси.

Нашите цели са да подпомагаме работодателите за:
» Ефективна стопанска дейност
» Решаване на стопански и кадрови проблеми
» Създаване на инвестиционни програми
» Въвеждане на пазарни принципи

ББКЕ е партньор на:
» Ръководството на Министерство на енергетиката
» Ръководствата на КЕВР и АУЕР
» Ръководствата на синдикатите в отрасъла
» Ръководството на БСК
» Всички неправителствени организации

Приоритетни задачи:
» Разработва становища и екпертизи за преструктуирането на отрасъла
» Участва с експерти в разработката на новите нормативни документи
» Осигурява информация като издава информационен бюлетин на всеки три месеца
» Участва със свои експерти по браншове при изработване на стратегия за професинална квалификация
» Подготвя експертизи за участие на БСК в работните групи по енергетика в ЕО
» Участва в колективното трудово договаряне в бранша