Кои сме ние - ББКЕ?

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ (ББКЕ)

 • доброволна неправителствена организация
 • защитава интересите на работодателите в енергетиката
 • учредена е на 12.05.1992 година и регистрирана в съда на 05.02.1993 година
 • колективен член на Българска Стопанска Камара (БСК) - Съюз на българския бизнес(БСК)

ДЕЙНОСТ:

 • работи в съответствие с устава и принципите на МОТ
 • работи в рамките на законите на страната и ратифицираните международни конвенции
 • представител е на работодателите в тристранния съвет за сътрудничество
 • обединява повече от 60 дружества в енергетиката>

СТРУКТУРА:
ББКЕ е разделена на осем секции:

 1. Атомна енергетика.
 2. Енергопроизводство.
 3. НЕК и Водно електрически централи.
 4. Пренос на електрическа енергия.
 5. Електроразпределение.
 6. Топлофикация.
 7. Електроизграждане.
 8. Ремонт и модернизация. Ефективно използуване на енергийните ресурси.

НАШИТЕ ЦЕЛИ:

 • Да подпомага работодателите за ефективна стопанска дейност
 • Да подпомага работодателите за решаване на стопански и кадрови проблеми
 • Да подпомага работодателите за създаване на инвестиционни програми
 • Въвеждане на пазарни принципи

ББКЕ Е ПАРТНЬОР НА:

 1. Ръководството на МЕ
 2. Ръководствата на КЕВР
 3. Ръководствата на синдикатите в отрасъла
 4. Ръководството на БСК – Съюз на българския бизнес
 5. Всички неправителствени организации

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ:

 • Разработва становища и екпертизи за преструктуирането на отрасъла
 • Участва с експерти в разработката на новите нормативни документи

ДРУГИ ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ:

 • Участва със свои експерти по браншове при изработване на стратегия за професинална квалификация
 • Подготвя експертизи за участие на БСК в работните групи по енергетика в ЕО
 • Участва в колективното трудово договаряне в бранша